Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)

Jsme společnost Happy stavební skupina s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, IČO: 24698881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 167024 (dále také jen „společnost“, „Happy“ nebo pouze „My“) a provozujeme webové stránky umístěné na adrese https://www.gabionyhappy.cz (dále jen „webové stránky“).

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění (dále jen „GDPR”) jsme správcem osobních údajů dále vymezených subjektů. Dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů jsou právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů. Tímto prohlašujeme, že dodržujeme veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie a dalšími právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou naši zákazníci a návštěvníci webových stránek, a to v pouze rozsahu nezbytném pro poskytování našich služeb. Konkrétně se jedná o následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, tedy jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, název, IČO a DIČ, pokud jde o podnikatele;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali nebo poptali, způsobu doručení a platby včetně platebních údajů jako je Vaše číslo účtu, a údaje o reklamacích;
 • údaje o Vašem chování na webových stránkách, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po webových stránkách, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa, dále pak údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás objednáte nebo poptáte, údajů o vašem chování na webových stránkách a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, pokud Vám je zasíláme, zejména se pak jedná o údaje o Vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

Z jakého titulu a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uvedené výše zpracováváme v konkrétních situacích pro různé účely. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a abychom pro Vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich kvalitu a bezpečnost.

Pokud navštívíte naše webové stránky, na kterých využíváme i soubory cookies, používáme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Jestliže si objednáte naše služby, nebo u nás poptáte zboží, používáme Vaše údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také Vám s pomocí Vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás oprávňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy, anebo Váš souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných titulů, které nás k tomu opravňují:

 • Plnění smlouvy – vyřízení objednávky služeb a zboží, nebo poptávky po našich službách nebo zboží;
 • Plnění právní povinnosti – plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví, předání orgánům veřejné moci ze zákonných důvodů;
 • Oprávněný zájem – připomínání se reklamou návštěvníkům webových stránek, zajištění bezpečnosti provozu webových stránek, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce;
 • Váš souhlas – rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, rozesílání newsletteru;

Jaká zpracování můžeme provádět i bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete, tedy zda jste jen návštěvníkem webových stránek, nebo se u nás objednáte naše služby či poptáte zboží.

Vaše údaje osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Odpovědi na Vaši zprávu, kterou jste nám zaslali prostřednictvím kontaktního formuláře (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy);
 • Vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo zboží a jejich doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti);
 • Rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas);
 • Ochrany našich práv a právem chráněných zájmů, jakožto správce (dokazování, správa a vymáhání pohledávek – oprávněný zájem)
 • Zajištění provozu webových stránek (IP adresy – oprávněný zájem);
 • Zlepšování kvality našich služeb (analýzy a statistiky – oprávněný zájem);
 • Zobrazování reklam na základě vašich zájmů (remarketing, reklama – souhlas);
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, o které produkty máte zájem (oprávněný zájem);

Osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Osobní údaje, které nám poskytnete při poptávce zboží nebo objednávce služeb, zpracováváme za účelem splnění smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účely uzavření a plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v příslušných případech je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Rozesílání newsletterů a obchodních sdělení

Pokud navštívíte naše webové stránky a přihlásíte s k odběru obchodních sdělení, nebo se stanete naším zákazníkem a při potvrzení objednávek vyjádříte souhlas s jejich zasíláním, můžeme Vaše vybrané osobní údaje využít také k tomu, abychom Vám elektronickými prostředky (e-mail, SMS) zasílali náš pravidelný newsletter, novinky nebo jiná případná obchodní sdělení.

V obchodních sděleních Vás budeme informovat o zboží nebo službách, které poskytujeme, a které by Vás na základě naší analýzy mohly zajímat v návaznosti na kategorie zboží a služeb, které jste si u nás objednali nebo poptali.

Udělíte-li nám k tedy k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, e-mailová adresu a telefonní číslo, včetně Vaší historie objednávek nebo poptávek, zpracovávat pro následující účely:

 • provádění marketingových analýz a statistik;
 • zasílání newsletterů a obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim objednávkám, poptávkám, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
 • využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook nebo Instagram, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Z odebírání obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v nich uvedený, nebo zasláním zprávy na info@gabionyhappy.cz.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat přímo společnost Happy. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, např. externí účetní společnosti, případně dalším správcům nebo zpracovatelům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů a za splnění všech nezbytných podmínek.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

Za zákonem stanovených podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat také orgánům veřejné moci, např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, dodávat zboží, či jinak plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Po splnění závazku ze smlouvy Vaše osobní údaje dále zpracováváme také z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, a to po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 3 let po ukončení smlouvy.

Za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, novinky nebo nabídky) budeme Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat do té doby, než neodvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv následků. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na odkaz umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@gabionyhappy.cz.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů jsme zavedli potřebná technická a organizační opatření.  Zajistili jsme, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Toto opatření se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajišťuje, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu dalších osob.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze našim poučeným zaměstnancům nebo smluvním partnerům, a zabezpečen adekvátními technickými opatřeními. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se zpracovateli v zájmu dodržení nezbytné ochrany Vašich osobních údajů.

Správce i zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone,) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů. Veškeré informace uložené na webových stránkách a komunikace s webovým prostředím jsou zabezpečeny přes šifrovaný HTTPS přenos.

Co jsou to cookies a jak je využíváme?

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webových stránek uloženy do zařízení uživatele. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o Vašich krocích a preferencích (jako jsou, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webových stránek nemusíte znovu uvádět. Cookies používáme pouze s Vaším souhlasem, vyjma těch, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Kompletní informace o tom, jak využíváme soubory cookies, naleznete v dokumentu Zásady používání souborů cookies na adrese: https://www.gabionyhappy.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookies/.

Jaká máte práva plynoucí ze zpracování Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup, které znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
 2. Právo na opravu, které znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. Právo na výmaz, které znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jejich zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud nám to ukládá zákonná povinnost;
 4. Právo na omezení zpracování, které znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo uplatnění právních nároků;
 5. Právo vznést námitku proti zpracování, které znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;
 6. Právo na přenositelnost. Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích;
 7. Právo podat stížnost můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Vaši žádost o uplatnění výše uvedených práv vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsme oprávnění kdykoliv měnit, upravovat nebo aktualizovat. Aktuální verzi těchto zásad vždy zveřejníme na webových stránkách a informujeme Vás o ní e-mailem, pokud jste nám jej poskytli.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese info@gabionyhappy.cz.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou aktualizovány ke dni 31. 3. 2023.

Happy stavební skupina s.r.o.
Jinonická 804/80, Košíře
158 00 Praha 5
Česká Republika